Spring naar content
plumeau-color

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PACK’N JOY –  gevestigd Place de Saint-Symphorien 3 te 7030 Saint-Symphorien, btw 678.405.330 – Tel: +32 (0)474 83.63.49 – +32 (0)495 56 52 09,  enjoy@packnjoy.be, hierna ‘PACK’N JOY bvba’ genoemd.

TEGENSTELBAARHEID

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn ambtshalve tegenstelbaar aan de onlineklant op de website www.packnjoy.be. Elke bestelling door de klant impliceert dat hij onderhavige algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.2. Elke productaankoop op de site www.packnjoy.be is onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
1.3. PACK’N JOY bvba wijst de klant op het feit dat zij zich het recht voorbehoudt om haar verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarna hem automatisch de nieuwe versie zal worden voorgelegd.
1.4. Indien nodig kan de klant op ieder ogenblik contact opnemen met PACK’N JOY bvba via de contactgegevens die zijn aangegeven in onderhavige verkoopsvoorwaarden.

BESTELLING

2.1. De klant plaatst zijn bestelling via de website www.packnjoy.be en volgt de procedure die is aangegeven. De automatische registratiesystemen op www.packnjoy.be worden beschouwd als een geldig bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.
2.2. De bevestiging van de onlinebestelling wordt beschouwd als een rechtsgeldige elektronische handtekening tussen PACK’N JOY bvba en de klant.
2.3. De verkoop is pas afgesloten zodra PACK’N JOY bvba de bestelling heeft bevestigd aan de klant. Deze bevestiging die wordt verstuurd per e-mail omvat: een overzicht van de bestelling, de verschillende opties die de klant heeft gekozen voor de afhaling van zijn bestelling en de bevestiging van de volledige betaling van zijn bestelling.
2.4. Om redenen van technologische uitvoerbaarheid, kan de daadwerkelijke verzending van de bevestiging per e-mail niet altijd 100% worden gegarandeerd. De klant die geen e-mail heeft ontvangen, dient dit te melden aan PACK’N JOY bvba. Het niet ontvangen van een bevestiging kan nooit worden ingeroepen als reden om een contract te ontbinden.
2.5. Gezien de bijzonderheid van de bevoorrading van biologische producten, is het mogelijk dat sommige bestelde producten niet tijdig kunnen worden geleverd. PACK’N JOY bvba zal de klant hier zo vlug mogelijk van op de hoogte brengen en hem hetzij een terugbetaling van het product, hetzij een tegoed op zijn volgende bestelling voorstellen. De klant mag in dat geval geen enkele andere vergoeding vragen.

PRIJS EN ONLINE BETALING

3.1. De producten en diensten die worden aangeboden door PACK’N JOY bvba, onder voorbehoud van beschikbaarheid, worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website www.packnjoy.be. Alle bijkomende vragen om inlichtingen kunnen naar PACK’N JOY bvba worden gemaild op het adres enjoy@packnjoy.be.
3.2. De prijzen vermeld op www.packnjoy.be zijn per pack aangeduid in euro, incl. btw. Eventuele fouten in deze prijzen verbinden PACK’N JOY bvba niet zolang de televerkoop niet is afgesloten. Zodra de televerkoop gerealiseerd is, zijn de prijzen geldig die zijn aangeduid in het overzicht van de bestelling. Nadien zal geen enkele betwisting aangaande de prijs nog in aanmerking worden genomen.
3.3. De klant dient zijn bestelling volledig op voorhand te betalen. Hij beschikt daarvoor over de betalingswijzen die zijn aangeduid bij het plaatsen van zijn bestelling. De elektronische betaling laat de klant toe om zijn bestelling te betalen via het beveiligde betaalplatform INGENICO (Visa/Mastercard/Bancontact) en/of PAYPAL. De bestelling die door de klant gevalideerd is, zal pas als definitief worden beschouwd als het betalingscentrum van de bank de transactie gevalideerd heeft en de klant een e-mail heeft ontvangen van PACK’N JOY bvba. Bij ontstentenis behoudt PACK’N JOY bvba zich het recht voor om elke bestelling te annuleren indien de betaling door de bank van de klant wordt geweigerd.

INTREKKING

4.1. De klant beschikt niet over een herroepingsrecht voor de aangeboden verpakkingen, op grond van art.VI.53, 4° CDE ("de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen").

ANNULERING

5.1. De Bestelling van elk product kan door de klant worden geannuleerd met of zonder kosten, volgens de hierna vermelde modaliteiten.
5.2. Bij annulering meer dan 5 dagen vóór de begindatum van een pack van de klant, zal geen enkele boete worden ingehouden.
5.3. Elke bestelling die niet werd ontvangen of die minder dan 5 dagen vóór de pack werd geannuleerd, zal aan de klant worden gefactureerd voor de volle prijs.
5.4. Annulering of wijziging van de bestelling is enkel mogelijk per aangetekend schrijven op het adres Place de Saint-Symphorien 3 te 7030 Saint-Symphorien of per e-mail naar enjoy@packnjoy.be. Een annulering of wijziging is enkel geldig als ze per e-mail werd bevestigd door PACK’N JOY bvba. Indien hij deze e-mail niet ontvangt, dient de klant uitdrukkelijk PACK’N JOY bvba te verwittigen. Bij ontstentenis zal de annulering of wijziging niet tegenstelbaar zijn.
5.5. Voor elk bedrag dat aan de klant verschuldigd is in toepassing van de annuleringsmodaliteiten, zal elke door de klant betaalde en door PACK’N JOY bvba ontvangen som worden terugbetaald binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de annulering, op de bankrekening verbonden aan de kaart die werd gebruikt voor de betaling van de bestelling.
5.6. Voor elk bedrag dat de klant verschuldigd is in toepassing van de annuleringsmodaliteiten, en indien de aan PACK’N JOY bvba verschuldigde geldsom niet werd betaald vóór de bestelling, zal het volledige bedrag van de bestelling worden gevorderd bij de financiële instelling, op basis van de kredietkaartgegevens die eventueel zijn meegedeeld. Indien deze verrichting om de een of andere reden onmogelijk is (onjuiste gegevens, saldo ontoereikend), zal het bedrag rechtstreeks worden gefactureerd aan de klant. Op elk bedrag dat niet is betaald binnen 30 dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur, is van rechtswege een intrest verschuldigd van 12% per jaar zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een minimum van 50 euro.

AFHALING VAN DE BESTELLING

6.1. Het “Afhaalpunt” dat aan de klant wordt voorgesteld voor de afhaling van zijn bestelling (Pack Detox), is een ‘partner’ bij wie de bestelling wordt gestockeerd overeenkomstig de geldende normen en bij wie de klant zich aanbiedt binnen de termijn van zijn keuze.
6.2. De klant kiest bij zijn bestelling (Pack Detox) een of meerdere afhaalpunten en tijdstippen waarop hij zijn bestelling zal afhalen. PACK’N JOY bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant zijn bestelling niet kan afhalen op de plaats en het tijdstip dat is aangeduid op de ontvangen bestelbevestiging. De klant dient in dat geval verhaal te halen bij het afhaalpunt.
Voor een bestelling van een Pack lunch, geeft de klant een leveringadres waar hij/zij afwezig tijdens de uren van de levering zal zijn. Als hij/zij niet afwezig kan zijn, zal hij/zij een andere person noemen om de bestelling te nemen. Als de klant niet afwezig voor de levering is, zal de driver contact met de klant op de gegeven nummer bellen. Als niemand kan antwoorden, zal de driver doorgaan.  De bestelling zal dus verloren is. Terugbetaling is niet mogelijk.
6.3. Indien de klant zijn bestelling (Pack Detox) bij het afhaalpunt niet kan afhalen op het overeengekomen tijdstip, zal hij rechtstreeks contact opnemen met het afhaalpunt, via de contactgegevens die zijn aangeduid op de website onder de link ‘Een afhaalpunt in mijn buurt?’.
6.4. De klant wordt gewezen op het feit dat de afhaalpunten de bestellingen maximaal 24 uur bewaren vanaf de dag en het tijdstip die bij de bestelling werden meegedeeld voor afhaling. Na deze termijn, zal de bestelling worden vernietigd. In dat geval zullen noch het afhaalpunt, noch PACK’N JOY bvba aansprakelijk kunnen worden gesteld.

6.5. De klant wordt aangeraden zijn bestelling bij afhaling te controleren. In geval van een gebrek in de bestelling, beschikt de klant over een termijn van 2 maanden (minimum) om PACK'N JOY SPRL te verwittigen vanaf de ontdekking van het gebrek. Gezien de beperkte houdbaarheid van de producten is het raadzaam om het defect bij voorkeur binnen 24 uur per e-mail te melden aan enjoy@packnjoy.be.

6.6. PACK'N JOY SPRL is gebonden aan de wettelijke garantie van conformiteit van consumptiegoederen. PACK'N JOY SPRL is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen.

WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING VAN GOEDEREN

7.1. PACK'N JOY SPRL is gebonden aan de wettelijke garantie van conformiteit van consumptiegoederen. PACK'N JOY SPRL is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen.

VOEDINGS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE

8.1. De klant wordt gewezen op het feit dat hij zijn bestelling tot aan het verbruik moet bewaren op een temperatuur van maximaal 4°C. De uiterste verbruiksdata die zijn aangeduid op de verpakking, moeten strikt worden gerespecteerd.
8.2. Het is mogelijk dat de producten van onze pakken niet voor iedereen geschikt zijn. De klant dient inlichtingen te vragen aan zijn arts, gekwalificeerd diëtist of naturopaat om na te gaan of onze pack voor hem geschikt is.
8.3. De producten van onze pakken worden vervaardigd in een werkplaats dat nog andere producten vervaardigt. Hierdoor kunnen sporen van granen met gluten, eieren, vis of producten op basis van vis, schaaldieren, soja, lupine, melk, schaalvruchten, pindanoten of producten op basis van pindanoten, selder, mosterd, weekdieren, sesamzaadjes of zwaveldioxide aanwezig zijn in uw bestelling. PACK’N JOY bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke reactie die de klant ondergaat als gevolg van de aanwezigheid van deze producten.

INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. De intellectuele eigendomsrechten op de website www.packnjoy.be en de aangeboden diensten behoren uitsluitend toe aan PACK’N JOY bvba. Elke kopie, aanpassing, vertaling, elk openbaar of ander gebruik, elke gedeeltelijke of volledige aanpassing van deze website, ongeacht de vorm en het middel, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van PACK’N JOY bvba. De namen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt zijn beschermd. Het gebruik van een van deze tekens of van een gelijkaardig teken is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PACK’N JOY bvba. Elke schending van deze rechten kan burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben.
9.2. De links op de website www.packnjoy.be die toegang verlenen tot andere websites zijn enkel bedoeld om bijkomende informatie te verstrekken. PACK’N JOY bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op welke manier ook wordt verstrekt op deze websites.

WEBSITE – VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

10.1. De toegang tot de website www.packnjoy.be kan occasioneel beperkt worden om herstellingen, onderhoud of wijzigingen mogelijk te maken. PACK’N JOY bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dit ongemak en zal de toegang tot de website steeds zo snel mogelijk herstellen. PACK’N JOY bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of schade als gevolg van problemen met de toegang tot de website www.packnjoy.be.
10.2. De klant dient zijn persoonsgegevens bij te werken. PACK’N JOY bvba zal al het mogelijke doen om op de website www.packnjoy.be correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.
10.3. PACK’N JOY bvba hecht veel belang aan het respecteren van de privacy van de klant. Hoewel voor de meeste informatie op deze website geen persoonsgegevens moeten worden onthuld, kan het gebeuren dat de klant om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval wordt deze informatie bewaard overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De klant kan zich op ieder ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek per e-mail aan enjoy@packnjoy.be, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens in het kader van direct marketing. Door het eenvoudig invullen van zijn persoonsgegevens op een formulier op de website of door een bestelling te plaatsen, geeft de gebruiker PACK’N JOY bvba toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor het interne beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt verstaan de klantenadministratie, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie, de diensten, de opvolging van de solvabiliteit en de marketing en gepersonaliseerde reclame. PACK’N JOY bvba zal alles in het werk stellen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de klantengegevens te vrijwaren en elke wijziging, vernietiging, verspreiding of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te vermijden.

TOEPASBAAR RECHT – GESCHILLEN

Alle bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en alle verrichtingen die daaraan verbonden zijn, zijn onderworpen aan de Belgische wet. Voor elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het geheel of een deel van onderhavige algemene voorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Zie de volgende link voor meer informatie over alternatieve geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Scroll naar boven