Spring naar content
plumeau-color

PRIVACYBELEID

Deze website is het eigendom van PACK ’N JOY BVBA, gevestigd in de Brusselsesteenweg 135A te 1310 Terhulpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0678.405.330.
Alvorens u een bestelling plaatst, verklaart u kennis te hebben genomen van het privacybeleid en accepteert u dit beleid door het overeenstemmende vakje aan te vinken.
Pack ’n Joy hecht veel belang aan uw privéleven en aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Pack ’n Joy is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van gegevens van persoonlijke aard, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u op onze website een bestelling plaatst, vragen we naar uw persoonsgegevens: naam, e-mail, leveringsadres, facturatieadres, telefoonnummer, betalingswijze. Bovendien wordt uw aankoopgeschiedenis opgeslagen.

We kunnen ook andere gegevens verzamelen zoals uw beroep, taal en postcode (dit alles zonder dat iemand geïdentificeerd kan worden) om een beeld te vormen van het gedrag van onze consumenten en om onze producten, diensten en publiciteit te kunnen verbeteren.

Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld en bewaard in logboekbestanden. Daaronder vallen bijvoorbeeld IP-adressen, het type browser en de taal ervan, en gegevens omtrent het klikgedrag. We gebruiken deze informatie om tendensen te begrijpen en te analyseren, om de website te beheren en om onze producten en diensten te verbeteren.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u vrijgeeft, zullen voor volgende doeleinden gebruikt worden: klantenbeheer; behandeling en levering van de bestelling; versturen van onder andere mailings voor publiciteit of marketing (waaronder profiling); creatie, ontwikkeling, beheer, aanbod en verbetering van onze producten en diensten; vermijden van verliezen en fraude.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek ter verbetering van de producten, diensten en communicatie met de klanten van Pack ’n Joy.

U beschikt over het recht van inzage en het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u deze gegevens altijd wijzigen, aanvullen of verwijderen, zoals hieronder aangegeven.

Soms kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om belangrijke communicatie te versturen zoals berichten over uw aankopen en over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons beleid.

De juridische grond van deze verwerking rust in de eerste plaats op de toestemming die u gaf voor de verwerking van uw persoonsgegevens door aan te duiden dat u dit privacybeleid gelezen heeft en het daardoor expliciet accepteert (klantenbeheer, mailings, publiciteit en marketing); in de tweede plaats op de noodzaak voor de toepassing van het contract dat u betreft (klantenbeheer, behandeling en levering van uw bestelling); vervolgens op het wettige belang om uw persoonsgegevens te gebruiken (voornamelijk om de veiligheid en uitvoering van onze producten en diensten te garanderen en verbeteren, om fraude te vermijden en om persoonsgegevens te anonimiseren voor analysedoeleinden); en tot slot op andere wettelijke gronden zoals voorzien door de wetgeving die van kracht is.

Overdracht aan derden

Pack ’n Joy draagt de verkregen persoonsgegevens nooit over aan derden, behalve in het kader van de uitvoering van het contract (aan toeleveranciers zoals de managers, de transporteurs, ...) en van dit privacybeleid.
Pack ’n Joy kan genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens kenbaar te maken (volgens de wet, in geval van een gerechtelijke procedure of een proces en/of op verzoek van nationale of internationale autoriteiten). We kunnen uw gegevens ook verspreiden indien we geloven dat dit nodig of gewenst is in het kader van de nationale veiligheid, de openbare orde of andere zaken van algemeen belang.
Bovendien kunnen we uw gegevens verspreiden indien we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden te laten gelden of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen. Bovendien kunnen we alle persoonsgegevens die we van u verzamelden, overdragen aan derden in geval van een herstructurering, fusie of verkoop.

Uw rechten en keuzes

U beschikt over bepaalde rechten wat betreft uw gegevens van persoonlijke aard die wij bezitten. We stellen u een aantal keuzes voor over het soort gegevens van persoonlijke aard die we verzamelen, over de manier waarop we deze gegevens verwerken en waarover we met u communiceren.

Het staat u vrij om de gegevens van persoonlijke aard die we u gevraagd hebben, niet door te geven. Indien u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u in heel wat gevallen echter geen producten of diensten leveren of antwoorden op uw eventuele vragen.

- Direct marketing

U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst: enjoy@packnjoy.be.

Pack ’n Joy verstuurt ook nieuwsbrieven. U kan zich hiervoor altijd uitschrijven door in de berichten die we u sturen op de ingevoegde uitschrijvingslink te klikken of door ons te mailen op enjoy@packnjoy.be.

- Geautomatiseerde gegevensverzameling

U kan ervoor kiezen om de verzameling en het gebruik te weigeren van bepaalde gegevens die we over u geautomatiseerd vergaren wanneer u onze websites raadpleegt of onze applicaties gebruikt. U kan in uw browser kijken hoe u zich hierover kan informeren en hoe u bepaalde soorten cookies die op uw toestel geplaatst worden, kan weigeren. Gelieve op te merken dat u zonder bepaalde cookies niet van alle functies van onze websites, applicaties of online diensten gebruik zal kunnen maken.

- Recht van inzage en andere
U heeft het recht om toegang te vragen tot en informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we over u bezitten, om uw persoonsgegevens bij te werken en fouten hierin te verbeteren, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u hiertegen te verzetten, om over te gaan tot het verzoek tot het anonimiseren of verwijderen van deze gegevens, naargelang het geval, of om uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uit te voeren om uw persoonsgegevens gemakkelijk aan een ander bedrijf over te dragen. Bovendien hebt u ook het recht om een bezwaar in te dienen bij een controleautoriteit, ook in het land waar u verblijft, waar u werkt, ofwel daar waar het incident plaatsvond.
We verlenen u toegang tot de persoonsgegevens die we van u bewaren en leveren u er een kopie van op eenvoudig verzoek via mail: enjoy@packnjoy.be.

Ook kan u deze gegevens altijd raadplegen en aanpassen door u in te loggen op uw profiel op onze website. U kan uw toegang tot deze gegevens en hun kopie voor alle nuttige doeleinden gebruiken, waaronder de aanvragen tot correctie van verkeerde gegevens of verwijdering van gegevens indien Pack ’n Joy niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of voor zover daar geen geldige noodzaak toe is. We kunnen oppervlakkige of hinderlijke aanvragen weigeren die het privéleven van anderen in gevaar brengen, die zeer nutteloos zijn of die geen toegang vereisen krachtens de toepasbare wetten.

Link naar andere websites

U kan ervoor kiezen om bepaalde functies te gebruiken waar we een partnership voor aangingen met andere entiteiten die onafhankelijk van Pack ’n Joy werken, zoals sociale netwerken en websites van derden. We wijzen alle verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud van deze websites van derden, het gebruik dat u ervan maakt of hun praktijken aangaande de bescherming van het privéleven.

Als u berichten op een forum, in een chat of op een sociaal netwerk plaatst, zijn de persoonsgegevens en de inhoud van wat u deelt zichtbaar voor de andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u in dit kader wenst te delen of bekend te maken. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, dan zijn deze gegevens publiek. Wees extra voorzichtig wanneer u deze functies gebruikt.

Update van ons privacybeleid

Onderhavig privacybeleid kan regelmatig bijgewerkt worden om de wijzigingen aan onze praktijken betreffende de bescherming van het privéleven, weer te geven.
We zullen een duidelijk zichtbaar bericht op onze website publiceren om u te informeren over alle belangrijke wijzigingen aan ons beleid. Bovenaan het bericht zullen we de datum van de laatste update weergeven. In bepaalde omstandigheden kunnen we u om uw toestemming vragen.

Het engagement van ons bedrijf ten gunste van uw privéleven

We communiceren onze geheimhoudings- en veiligheidsregels aan alle werknemers van Pack ’n Joy en nemen strikte geheimhoudingsmaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Scroll naar boven